Elementy projektu

Realizacja projektu składać się będzie z pięciu etapów (5 x I): Informacji, Inspiracji, Innowacji, Inkubacji, Inwestycji.

Etap 1: INFORMACJA

W trakcie intensywnej kampanii promocyjnej projektu będziemy chcieli zaprosić do udziału w konkursie na innowacyjny pomysł, każdego z ciekawym pomysłem na biznes.

Etap 2: INSPIRACJA

W 15 Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości o największym potencjale proinnowacyjnym w Polsce odbędą się warsztaty regionalne. Dzięki warsztatom chcemy kreować innowacyjne postawy w biznesie, a także przybliżyć zagadnienia dotyczące procesu inkubacji czy funduszy venture capital.

Etap 3: INNOWACJA

Ogólnopolski Konkurs na Innowacyjny Pomysł Biznesowy 2010.

I faza konkursu

Podczas I fazy konkursu wszystkie osoby będą mogły przesyłać swoje pomysły spisane na uproszczonym formularzu, które następnie zostaną oddane pod prace kapituły, kierującej się przy wyborze przede wszystkim podejściem biznesowym oraz innowacyjnością pomysłów.

Podstawowym zadaniem na tym etapie konkursu będzie wybór 100 najlepszych pomysłów z całej Polski. Głównym kryterium oceny będzie z jednej strony innowacyjność zaproponowanego rozwiązania, z kolei z drugiej strony, będzie to podejście biznesowe zaprezentowane przez twórcę pomysłu.

II faza konkursu

Autorzy 100 najlepszych pomysłów starannie wybranych podczas I Fazy konkursu przez miesiąc będą mieli czas na przesłanie zaawansowanego opisu swojego przedsięwzięcia – tzw. Mini-biznes plan. Pomysły te zostaną oddane następnie pod obrady Kapituły Konkursu.

Prace Kapituły polegać będą na wyborze 40 najlepszych pomysłów spośród 100 wyselekcjonowanych w I fazie konkursu pomysłów z całej Polski.

Podobnie jak w I fazie konkursu, również na tym etapie podstawowym kryterium będzie wybór rozwiązań prezentujących najlepszą „mieszankę” innowacyjności i przedsiębiorczości.


Uroczysta ogólnopolska konferencja, rozstrzygająca konkurs „Innowacyjny pomysł na biznes 2010”

Najlepsze pomysły w Polsce zostaną wybrane przez członków Kapituły Konkursu. Ostatecznie w ramach ogólnopolskiego Konkursu Na Innowacyjny Pomysł 2010 - zostanie wybranych 40 laureatów, którym zostanie zaoferowana kompleksowa pomoc w ramach kolejnych etapów projektu.

Konferencja odbędzie się z udziałem władz uczelni, patronów projektu, władz, osób zajmujących się innowacjami, uczestników konkursu oraz mediów. Podczas konferencji zostanie ogłoszone i nagrodzone 5 najlepszych pomysłów.


Akademia Innowacyjnej Przedsiębiorczości

Specjalnie dla 40 laureatów konkursu zorganizowane zostaną szkolenia Akademii Innowacyjnej Przedsiębiorczości. Ich uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do sprawnego prowadzenia swojej firmy. Jednocześnie uzyskają wszelką pomoc merytoryczną przy realizacji swych pomysłów. Po tak przeprowadzonych szkoleniach osoby te będą w pełni gotowe do prowadzenia własnej firmy.

Laureaci wezmą udział w szkoleniach.

Zajęcia w ramach Akademii Innowacyjnej Przedsiębiorczości będą dotyczyły innowacji marketingowych w zakresie budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o metodologię BOS (Blue Ocean Strategy).

Konsultacje indywidualne dla 40 autorów najlepszych prac

Po zakończeniu cyklu zajęć w ramach Akademii Innowacyjnej Przedsiębiorczości przeprowadzone zostanie po 5 godz. konsultacji dla grupy 40 osób - autorów najlepszych prac przeprowadzonych przez instruktorów innowacji.

W ramach konsultacji 40 laureatom w zależności od ich indywidualnych potrzeb udzielone zostaną informacje o innowacyjnym zastosowaniu w firmie m.in. następujących zagadnień:

  • marketing,
  • badania rynku,
  • księgowość,
  • finanse przedsiębiorstwa,
  • jakość, logistyka, zamówienia,
  • prawo,
  • zarządzanie,
  • źródła zewnętrznego finansowania przedsiębiorstwa, itp.
  • doradztwo z zakresu komercjalizacji innowacyjnego rozwiązania oraz rozwoju

Etap 4: INKUBACJA.

40 laureatów projektu będzie miało możliwość przetestowania swojego pomysłu w warunkach chronionych w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości pod opieką dyrektora AIP, korzystając w pełni z szerokiego wachlarza oferty AIP.

Etap 5: INWESTYCJA.

Dzięki współpracy z Funduszem AIP Seed Capital firmy wykazujące największy potencjał innowacyjny będą mogły liczyć na doinwestowanie kapitałowe oraz kompleksowe wsparcie biznesowe. Pozwoli to najlepszym „Innowatorom 2010” uzyskać doskonały start na rynku, bez konieczności poszukiwania inwestora, który nie będzie obawiał się zaryzykować wejść kapitałowo w projekt.

Definicje:

Konkurs – oznacza Konkurs na Innowacyjny Pomysł 2010 przeprowadzany w ramach działań projektu: „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej –Innowatorzy 2010”

Projekt - oznacza projekt: „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej –Innowatorzy 2010” realizowany przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Innowacyjny pomysł – pomysł na własną firmę, przedsięwzięcie biznesowe zawierający elementy  innowacyjne czyli nowatorskie, zawierające nową jakość w odniesieniu do przedmiotu przedsięwzięcia (np. nowa technologia) jak i sposobu jego realizacji

Beneficjent – osoba bezpłatnie korzystająca z pomocy szkoleniowej i doradczej oferowanej w ramach działań projektu: „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej –Innowatorzy 2010”

Kapituła konkursu – grupa ekspertów z dziedziny prowadzenia innowacyjnej działalności typu  spinn off, spinn out; osoby wskazane przez organizatorów Konkursu. Kapituła konkursu będzie odpowiedzialna za wyłonienie laureatów konkursu na innowacyjny pomysł

Laureaci konkursu na innowacyjny pomysł – 40 osób, które wezmą udział w Akademii Innowacyjnej Przedsiębiorczości oraz przygotowaniu do prowadzenia działalności gospodarczej.

Preinkubacja- innowacyjny na skalę europejską program wspierania przedsiębiorczości, prowadzony przez sieć 34 Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, w którym młodzi ludzie mogą przetestować i rozwijać swoje biznesowe projekty nie ponosząc przy tym żadnego ryzyka. Młody przedsiębiorca prowadzący swoją firmę w AIP  pozostaje nadal osobą fizyczną pracującą głównie nad modelem biznesowym, siłą i rozpoznawalnością marki swoje firmy, natomiast wszelkimi formalnościami, obsługą finansową i prawną jego przedsięwzięcia zajmie się Inkubator użyczający beneficjentom osobowości prawnej. Docelowo preinkubacja może trwać dwa lata, w trakcie których beneficjenci programu uczą się w jaki sposób prowadzić swoją firmę i rozwijać wszystkie jej obszary.

Inkubacja – proces kompleksowego wspierania MŚP o dużym potencjale rozwojowym poprzez dostęp do proinnowacyjnych usług. W ramach Strategii Drogi do Polski Przedsiębiorczej inkubacja realizowana będzie w centrach AIP Business Link działających w największych polskich miastach. Oferta AIP BL będzie obejmowała unikalne systemy pokonywania barier dla przedsiębiorczych działań oraz wspierania transferu technologii - zarządzane i koordynowane w Centrum Przedsiębiorczości AIP Business Link w Warszawie.